دستگاه های اکتیو شده... قیمت به مراتب کمتری نسبت به دستگاه های اکتیو نشده (Not Activated) دارند...
رویکرد کلی مجموعه ی "های اپل" فروش مدل های اکتیو نیست، ولی در صورت تمایل به خرید این دستگاه ها و استعلام قیمت مدل های اکتیو میتوانید با ما در تماس باشید.

آیفون 11

دستگاه های اکتیو ... قیمت به مراتب کمتری نسبت به دستگاه های اکتیو نشده (Not Activated) دارند،
رویکرد کلی مجموعه ی های اپل فروش مدل های اکتیو نیست، ولی در صورت تمایل به خرید این دستگاه ها و استعلام قیمت میتوانید با ما در تماس باشید.

آیفون 11

دستگاه های اکتیو ... قیمت به مراتب کمتری نسبت به دستگاه های اکتیو نشده (Not Activated) دارند، رویکرد کلی مجموعه ی های اپل فروش مدل های اکتیو نیست، ولی در صورت تمایل به خرید این دستگاه ها و استعلام قیمت میتوانید با ما در تماس باشید.

آیفون 11